Adatvédelmi tájékoztató

A jelen Tájékoztató az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében (Általános Adatvédelmi Rendelet, továbbiakban: „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban: „Infotv.”) foglaltaknak megfelelően biztosítja a jogszerű, tisztességes és átlátható adatkezelés elvének, valamint az Ön információs önrendelkezési jogának érvényesülését.

Az Amnesty International Magyarország (a továbbiakban: Szervezet) – mint az oktatas.amnesty.hu weblap (a továbbiakban: Weblap) tulajdonosa és üzemeltetője – a jelen Adatvédelmi tájékoztatóval tájékoztatja a Weblapot látogatókat (a továbbiakban: Felhasználókat) a Weblap és a Weblapon elérhető szolgáltatások során történő adatkezelés feltételeiről, így többek között a Szervezet által történő adatkezelés módjáról, céljáról, jogalapjáról, tartamáról, a kezelt adatok köréről, az esetleges adattovábbításokról, az adatkezelésre vagy adatfeldolgozásra jogosult személyéről, továbbá a személyes adat érintettjének az adatkezelésre vonatkozó jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.

Szervezet elérhetősége:

Amnesty International Magyarország

Székhely: 1064 Budapest, Rózsa u. 44., 2/4

Bejegyző határozat száma: 6.Pk.61515/1.

Nyilvántartási szám: 1273

Email: office@amnesty.hu

Telefon: 06-1-321-4799

Képviselő: Fülöp Ágnes

A Szervezetnél adatvédelmi tisztviselő nem lett kijelölve.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. 

  1. Sütik

A sütik kisméretű szöveges fájlok, amelyek egyedi azonosítót tartalmaznak, amelyek a számítógépén vagy a mobil eszközében tárolódnak, így a Felhasználó által használt eszköz felismerhető lesz, amikor egy bizonyos weboldalt meglátogat, vagy valamely applikációt használ. A sütiket csak az adott oldal látogatásának időtartamára lehet használni, vagy annak mérésére, hogy a Felhasználó időről időre hogyan használja a szolgáltatást és a tartalmat. A sütik segítenek a Weblap és a mobil applikációkban használt fontos jellemzők és funkciók megjelenítésében.

A Felhasználó Weblapon tett látogatása során automatikusan begyűjthetők a látogatására vonatkozó adatok, azon honlap domain nevei, amelyről a Felhasználót a Weblap honlapjára átirányították, a kereső, az operációs rendszer típusa, az IP cím, az Felhasználó azonosítója, egyéb információk, amiket a http protokoll továbbít.

A Weblapban felhasznált süti fájlok nem károsak sem a Felhasználó, sem az általa felhasznált számítógép/végberendezés számára, éppen ezért javasoljuk, hogy ne kapcsolják ki azok kiszolgálását a böngészőikben.

A Weblapban felhasznált süti fájlok:

CookiePurpose / More InformationNameExpiry
Cookie AgreementCreated when the 'OK to Continue' button is clicked in the cookies notice at the top of page. Hides cookies notice on future visits.PRODUCTS-CRIS-cookieAgreement2 weeks
Session IDID of current visitor's session. It helps to identify the visitor when browsing multiple pages, but the ID itself is not connected to any identity until an administration-level login is done (entering user credentials).PRODUCTS-CRIS-renSessionId2 weeks
Session HASHHash to protect cookie Session ID from modification until the next page is loaded.PRODUCTS-CRIS-renSessionHash2 weeks
Contact sourceCookie to remember source of a visit (textual id of the source, eg. facebook or campaign2, not related to a contact).cris-source4 minutes
Identification of a returning contactID and a hash which ensures the ID is not manipulated. The ID identifies the contact in database. This cookie is not used if the contact does not give a "pre-fill details" consent.cris-contact1 year

Az Felhasználó módosíthatja a süti fájlok felhasználásának módját a böngészőn keresztül, ezen belül blokkolhatja vagy törölheti azokat, amelyek a Weblapból (és más internetes portálról) származnak. Ebből a célból módosítani kell a böngésző beállításait. A törlés módja az alkalmazott böngészőtől függően eltérő. A süti fájlok eltávolítási módjára vonatkozó információk megtalálhatók a kiválasztott böngésző "Súgó" lapján.

További információk a süti fájlokról, megtalálhatók az alábbi főbb böngésző oldalakon:

A süti fájlok mobiltelefonon vagy más mobil berendezésen történő irányítására vonatkozó részletes információk megtalálhatók az adott telefonkészülék vagy mobil berendezés Felhasználói kézikönyvében/használati utasításában.

A süti fájlok adott berendezésen való alkalmazásának korlátozása lehetetlenné teszi, vagy nagymértékben megnehezíti a Weblap megfelelő használatát, például, emiatt lehetetlenné válhat a bejelentkezés időszakának fenntartása.

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása, amely szerint a Felhasználó előzetesen beleegyezik a fentebb felsorolt személyes adatainak a Szervezet által történő kezelésébe a jelen Tájékoztatóban foglalt feltételek szerint, a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján. Önnek jogában áll a hozzájárulását bármely időpontban visszavonni, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

/ vagy

Mivel a Szervezet nem használ olyan sütit amelyhez a Felhasználó hozzájárulása szükséges, ezért a Felhasználót kizárólag tájékoztatjuk a sütik alkalmazásáról.

Holnapra szöveg: A holnap sütiket használ a felhasználói élmény javítása érdekében. A mellékelt tájékoztatóban megtudhat többet a holnap által használt sütikről.  Ezt követően legyen egy tovább gomb.

  1. Pontosság elve

Amennyiben a Szervezet által kezelt Felhasználó adataiban az adatkezelési időszakban bármilyen módosítás vagy változás történne, kérjük a Felhasználót, hogy a fenti elérhetőségen haladéktalanul jelentse be.

  1. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre

1. A Szervezet közvetlen irányítása alatt álló személyek

A Felhasználó által megadott személyes adatokhoz a Szervezet közvetlen irányítása alatt álló munkatársai férhetnek hozzá munkaköri feladataik ellátása érdekében, akik az adatokat a Szervezetnél mindenkor hatályos belső szabályoknak és eljárásrendnek megfelelően kezelik. Így például a Szervezet hírlevelek, reklámcélú levelek kiküldésével foglalkozó munkatársai az ügykezelés érdekében megismerik az Ön személyes adatait.

2. Adatfeldolgozók

A Weblap az alábbi társaság üzemelteti, mint adatfeldolgozó: [*].

  1. Adatbiztonsági intézkedések

A Szervezet és az Adatfeldolgozó a kockázat mértékének megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a Felhasználó adatainak biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet, ideértve a személyes adatok kezelésére használt informatikai rendszerek és eszközök bizalmas jellegének biztosítását, integritást, rendelkezésre állását és ellenálló képességét.

  1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai

1. A tájékoztatáshoz/hozzáféréshez való jog

A Felhasználó a fentebb megadott elérhetőségeken keresztül, írásban vagy email-ben tájékoztatást kérhet a Szervezettől arra vonatkozóan, hogy a Szervezetnél személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.

Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, a Felhasználó jogosult arra, hogy a Szervezettől információt kérjen, milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen célból, milyen forrásból és mennyi ideig kezeli, illetve hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket.

A Szervezet a Felhasználó tájékoztatás iránti kérelmére legfeljebb 30 napon belül, a Felhasználó által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy email-ben válaszol.

A Felhasználó jogosult arra, hogy a személyes adataihoz hozzáférést kapjon akként, hogy a Szervezet az érintett személyes adatokat írásban vagy email-ben megküldi a Felhasználó részére.

2. A helyesbítéshez való jog

A Felhasználó a Szervezet fentebb meghatározott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben kérheti, hogy a Szervezet késedelem nélkül módosítsa valamely személyes adatát, illetve kérheti a hiányos személyes adatai kiegészítését. Így például bármikor megváltoztathatja e-mail címét vagy jelszavát.

A Szervezet a Felhasználó tájékoztatás iránti kérelmére legfeljebb 30 napon belül, a Felhasználó által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy email-ben válaszol.

3. A törléshez/elfeledtetéshez való jog

A Felhasználó a Szervezet fentebb megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben kérheti, hogy a Szervezet késedelem nélkül törölje személyes adatait, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Szervezet kezelte;

b) a Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs más jogszerű ok az adatkezelésre,

d) a személyes adatait a Szervezet jogellenesen kezelte;

e) a személyes adatait a Szervezetre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekeknek kínálásával kapcsolatosan került sor.

A Szervezet a Felhasználó kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről a Felhasználót a Felhasználó által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

Ha a Szervezet a személyes adatait másnak is továbbította (pl. varilux üzletek), úgy a Szervezet 30 napon belül tájékoztatja a további társaságokat/adatfeldolgozókat arról, hogy a Felhasználó kérelmezte a személyes adatai másolatának törlését.

4. A zároláshoz/az adatkezelés korlátozásához való jog

A Felhasználó a Szervezet fentebb megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben kérheti, hogy a Szervezet a személyes adatait zárolja, illetve az adatkezelést korlátozza, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a zárolás/korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Szervezet ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) a Szervezetnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Szervezet jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatok zárolása/korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekéből lehet kezelni.

A zárolás/korlátozás addig tart, amíg a Felhasználó által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

5. Az adathordozhatósághoz való jog

A Felhasználó a Szervezet fentebb megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben kérheti a Szervezettől a Felhasználóra vonatkozó, a Felhasználó által a Szervezet rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik társaságnak továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a társaság, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jogának gyakorlása során a Felhasználó jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok társaságok közötti közvetlen továbbítását.

A Szervezet a Felhasználó kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről a Felhasználót a Felhasználó által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

16. A tiltakozáshoz való jog

A Felhasználó a Szervezet fentebb megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben bármikor tiltakozhat személyes adatainak a Szervezet vagy egy harmadik fél jogos érdekein alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a Szervezet a személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Szervezet bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A Felhasználó a Szervezet fentebb megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben bármikor tiltakozhat személyes adatainak közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, amely esetben adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

A Felhasználó ezen tiltakozását a Szervezet által email-en keresztül megküldött hírlevelekben/reklámcélú levelekben elhelyezett „Leiratkozom a hírlevélről” gombra történő kattintással is kifejezheti, amelynek következtében a Szervezet a továbbiakban nem küld a Felhasználó hírlevelet/reklámcélú levelet.

7. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

A Szervezet nem alkalmaz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatalt, ideértve a profilalkotást is.

Amennyiben a Szervezet a jövőben ilyen adatkezelésen alapuló döntéshozatali eljárást vezetne be, úgy a Felhasználót előzetesen email útján megfelelően tájékoztatni fogja az alkalmazott logikáról, módszerről és annak lényegéről, és lehetőséget biztosít a Felhasználónak arra, hogy a Szervezet részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, vagy a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

  1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben jogellenes adatkezelést tapasztal, a jogi eljárás kezdeményezése előtt a Felhasználónak célszerű panaszát először a Szervezetnek elküldenie, mivel így lehetőség nyílik arra, hogy a Szervezet a jogszerű állapotot magától helyreállítsa.

A Felhasználó a felügyeleti hatósághoz benyújtott bejelentéssel (panasszal) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A felügyeleti hatóság neve és elérhetőségei a következők:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Honlap: www.naih.hu

A Felhasználó által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén bíróság előtt polgári pert kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét a következő linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek.

  1. A Tájékoztató felülvizsgálata, módosítása

Az adatkezelés körülményei időről-időre megváltozhatnak, illetve a Szervezet bármikor dönthet arról, hogy a folyamatban levő adatkezelését új adatkezelési céllal egészíti ki, ezért a Szervezet fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót bármikor módosítsa. A Szervezet a jelen Tájékoztató módosításáról a Felhasználót email útján értesíti a Felhasználó által megadott elérhetőségek valamelyikén.

  1. Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok

A Felhasználó személyes adatainak kezelésére az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) („GDPR”) amelynek hatályos szövege itt tekinthető meg:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&rid=1

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), amelynek hatályos szövege a következő linken keresztül érhető el: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ektv.”), amelynek hatályos szövege amelynek hatályos szövege a következő linken keresztül érhető el:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0100108.tv